Dodaj tu swój tekst nagłówka

POLITYKA PRYWATNOŚCI, POLITYKA PLIKÓW COOKIES, INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Magdalena Doś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Polishonline Magdalena Doś, ul. Kamienna 19B/45, 30-001 Kraków, przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane „RODO”).

Polityka prywatności ma zastosowanie do użytkowników ( dalej jako: „Użytkownicy”) korzystających ze strony internetowej https://magdalenados.pl/ (dalej jako: „strona internetowa”).

1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Doś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Polishonline Magdalena Doś
ul. Kamienna 19B/45
30-001 Kraków
NIP: 6252115013

(dalej zwana „Administratorem”)

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

  1. a) kierując korespondencję tradycyjną na adres ul. Kamienna 19B/45, 30-001 Kraków lub
    b) za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail kontakt@magdalenados.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, na którą może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój firmy. O wszelkich zmianach Administrator będzie Państwa informował w sposób widoczny i zrozumiały.

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu:

  1. nawiązania kontaktu z Administratorem za pośrednictwem strony internetowej i umieszczonych na niej formularzy kontaktowych – na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Podanie przez Państwa bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy (w zależności od rodzaju i celu, w którym dane te są przetwarzane) uniemożliwi to zawarcie umowy z Administratorem, a także może wpłynąć na zakres usług świadczonych na Państwa rzecz lub może uniemożliwić kontakt.

    2. zapewniania sprawnego funkcjonowania strony internetowej Administratora oraz dostosowania jej do potrzeb użytkowników poprzez prowadzenie analiz i statystyk zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze strony internetowej:

– imię i nazwisko,
– adres IP,
– adres e-mail.

3. Prawa użytkownika
Posiadają Państwo prawo do:

  1. a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
    b) sprostowania i uzupełnienia danych;
    c) usunięcia danych osobowych w następujących przypadkach:

– gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania  danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i brak jest uzasadnionej podstawy przetwarzania danych;
– gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

Administrator zastrzega, że nie będzie usuwał danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne:

– do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
– do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) ograniczenia przetwarzania danych:

Mogą Państwo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a brak jest sprzeciwu do usunięcia danych osobowych, przy jednoczesnym żądaniu ograniczenia ich wykorzystywania;

e) złożenia sprzeciwu:

W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie, tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego lub realizacji umowy, mogą Państwo złożyć sprzeciw. Administrator zastrzega, że może nie uwzględnić sprzeciwu w przypadku, gdy wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku przetwarzania danych osobowych, na które wyrazili Państwo zgodę:

Administrator zastrzega, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) przenoszenia danych.

h) skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.<

Adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.

Państwa uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. od a) do g) mogą zostać wykonane poprzez skontaktowanie się z Administratorem w następujący sposób:

a) kierując korespondencję tradycyjną na adres ul. Kamienna 19B/45, 30-001 Kraków lub
b) za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail kontakt@magdalenados.pl.

Administrator ma obowiązek poinformować Użytkownika o podjętych przez Administratora działaniach nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań.

4. Udostępnienie danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz osobom współpracującym z Administratorem i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe bądź informatyczne, zapewniające usługi takie jak hosting, mailing, cloudcomputing, witrynom social media, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu,  ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług innych dostawców w zakresie wsparcia informatycznego oraz oprogramowania takich jak Google Docs, Canva, Office, Discord, platformy elearningowej Web to Learn, Asana, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. W takich przypadkach zapewniamy podobny stopień ochrony tych danych, poprzez zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:

– przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych,
– stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej lub
podczas gdy korzystamy z dostawców usług mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazać im dane w ramach Privacy Shield, co wymaga od nich zapewnienia  podobnej ochrony jak w ramach Unii Europejskiej.


6. Okres przetwarzania danych osobowych

 Dane osobowe przetwarzane są sposób adekwatny do celu przetwarzania w jakim zostały zebrane. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.
W przypadku wniesienia sprzeciwu dane przechowywane są do dnia jego zgłoszenia.

7. Informacje o profilowaniu

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z RODO. W takim przypadku celem działań firmy Administratora są cele marketingowe.


II. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

  1. Strona internetowa https://magdalenados.pl/ zbiera informacje poprzez Cookies.

Cookies – są to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze poprzez wejście na stronę internetową i korzystanie z niej. Ich użycie pomaga usprawnić działanie strony internetowej oraz ma na celu zwiększenie jej wydajności.

Cookies nie pobierają jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

2. Każdy Użytkownik korzystający ze strony internetowej https://magdalenados.pl/ wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce korzystać z Cookies, prosimy o ich kontrolowanie lub konfigurację za pomocą przeglądarki lub ich usuwanie. Informacje w zakresie usuwania i zarządzania Cookies można znaleźć m.in. na stronie https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies lub w ustawieniach przeglądarek internetowych.

4. Cookies są wykorzystywane na stronie internetowej w celu:

a) dostosowania zawartości i treści strony internetowej  do preferencji Użytkownika,
b) procesów optymalizacyjnych korzystania ze strony internetowej,
c) rozpoznawania urządzenia Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej,
d) gromadzenia danych statystycznych w celu poprawy i ulepszania strony internetowej,

W ramach strony internetowej stosowane są dwa główne rodzaje Cookies:

a) sesyjne – plik tymczasowe działające do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki,
b) stałe – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub okres określony przez parametry Cookies.

Administrator informuje jednocześnie, że wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu Cookies na stronie internetowej może mieć wpływ na niektóre usługi i prawidłowe działanie strony internetowej.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Administrator posiada profile w serwisach społecznościowych:

– Facebook – https://www.facebook.com/magdalena.dos.54
– Instagram – https://www.instagram.com/magdalena.dos/
– Linkedin – http://www.linkedin.com/in/magdalena-dos-7689041b4

W związku z prowadzeniem profili społecznościowych, Administrator ma dostęp do danych osobowych Użytkowników, którzy lubią lub obserwują profile społecznościowe Administratora oraz wchodzą z nim w interakcję za pośrednictwem tych profili poprzez pozostawianie komentarzy, wysyłanie wiadomości czy jakiekolwiek inne formy przewidziane w ramach danego serwisu społecznościowego.

Zakres dostępu do danych osobowych zdeterminowany jest przez funkcje dostępne w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych. Dostęp dotyczy wyłącznie danych, które Państwo zdecydowali się upublicznić w ramach swojego konta.

Danych osobowych, o której mowa powyżej, Administrator nie kopiuje do jakichkolwiek baz, a jedynie korzysta z funkcji dostępnych w ramach danego serwisu społecznościowego.

Kontakt z Administratorem za pośrednictwem profilu społecznościowego jest Państwa własną decyzją. Administrator zachęca, by w sprawach związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, kontaktować się z wykorzystaniem e-mailowego kanału komunikacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za operacje na danych osobowych podejmowane przez administratorów serwisów społecznościowych, którzy są jednocześnie niezależnymi od niej administratorami Państwa danych osobowych.